top of page

 -סקירה על יעילות המתקן, חישוב PUE

 

-איסוף נתוני ניצולת CPU לעומת צריכת האנרגיה

 

-מחשבוניGreen IT 

 

-חישוב וצריכת חשמל

 

-חישוב צריכת חום

טכנולוגיה ירוקה

-ניהול מעגלי חשמל 

 

 -ניהול השפעת ניתוק מעגלי חשמל על מערכות ושרתים   

 

 -תצוגה חזותית של צריכת החשמל בארונות

 

 -ניהול חיבורי חשמל ו PDU

ניהול חשמל

bottom of page