top of page

Eway-IT

המערכת מיועדת למנהלי מערכות המידע ולאגף אשר בניהולם.

המערכת מאפשרת לרכז את כל המידע של מערכות המידע במקום אחד ולנהל מידע וידע, בצורה קלה,  נגישה, פשוטה ומהירה.

המערכת מכילה מודולים עצמאיים של מידע, אשר מתחברים למכלול שלם של מקור ידע.

למערכת מספר מודולים המאפשרים אחסון וריכוז מידע בצורה מהירה וקלה: 

 • ניהול מערכות

 • ניהול בעלי תפקידים

 • WIKI  לניהול המידע בנושא תקלות התקנות וכו,

 • חיפוש רב מימדי

 • ניהול ידע לפי תגיות

 • קישור וממשקים למערכות מידע אחרות

 • ייצור תהליכים של מקרים ותגובות

 • ניהול ציוד

 • ניהול בסיסי נתונים

 • ניהול קווי תקשורת 

 • דוחות מפורטים ונרחבים

 • ועוד  

bottom of page