top of page

Eway-DR

מערכת מת״ת - מערכת לניהול ותיעוד תרגילי המשכיות עסקית, ואירועי חירום, מהווה כלי מרכזי לתיכנון, ניהול ותיעוד תהליכי המשכיות עסקית בשיגרה ובחירום.

המערכת מהווה כלי תכנוני והערכותי בידי מנהל תרגילי ה DR  ומאפשרת ניהול ומעקב בזמן אמת אחרי מצב התקדמות התרגיל או האירוע, והצגתם בצורה גרפית  עבור מנהל התרגיל וההנהלה.

המערכת מאפשרת מדידת זמנים של העלאת תשתיות,  מערכות  ותהליכים, וכן מדידת זמנים של בדיקות המערכות, העיכובים והבעיות שמתגלות. 

למערכת מודול דוחות נרחב המאפשר הסקת מסקנות והפקת לקחים.

bottom of page